World Heritage Sites


World Heritage Sites (cultural):


Kathmandu Durbar Square
Patan Durbar Square
Bhaktapur Durbar Square
Swayambhunath Stupa
Boudhnath Stupa
Changunarayan Temple
Pashupatinath Temple
Lumbini Garden

World Heritage Sites (natural):


Everest National Park (1,148 sq. kms)
Chitwan National Park (932 sq. kms)